Позвонить - 358 - 40 - 5689681

Tag Archives: suomi

Post Image

Paras yritys sopeutua

Persoo­nal­li­suus­häiriö on po­tilaan pa­ras yritys so­peutua peri­mänsä, kasvuym­pä­ristön ja nii­den yhteis­vai­ku­tuksen haas­teisiin.

Persoo­nal­li­suus­häi­riöitä luonneh­tivat poikkea­vasti koros­tuneet persoo­nal­li­suuden piir­teet, jot­ka aiheut­tavat yksi­lölle it­selleen tai muil­le huomat­tavaa hait­taa. Häi­riötä sairas­tavan on vai­keaa tun­nistaa piir­teiden ja nii­hin liit­tyvien on­gelmien yh­teyttä.
Häi­riöt al­kavat yleensä il­metä nuoruu­siässä.
– […]

ДАЛЕЕ
Post Image

Itsekritiikki voi viedä ilon rakkaasta harrastuksesta

Painostavan itsekritiikin voi saada kuriin, kun ymmärtää, mistä on kyse, työpsykologi Ronnie Grandell neuvoo.
Kun Ronnie Grandell oli 15-vuotias, hän halusi olla maailman paras laulaja.
Grandell vertasi itseään maailman huippuihin ja turhautui, kun omat taidot eivät riittäneet. Vaikka huippujen paremmuus motivoi Grandellia […]

ДАЛЕЕ
Post Image

Laaja kansainvälinen tutkimus vahvistaa masennuslääkkeiden tehokkuuden.

The Lancetissä ilmestynyt tutkimus perehtyi 21 masennuslääkkeen vaikutuksiin 120 000 potilaassa.
Tiedeyhteisö on pitkään ollut jakautunut sen suhteen, ovatko masennuslääkkeet tehokas hoitokeino masennuksen oireisiin, vai perustuuko niiden oletettu teho lumevaikutukseen.
The Lancet -lehdessä julkaistu(siirryt toiseen palveluun) laaja kansainvälinen tutkimus tarjoaa lisätietoa aiheesta. Tutkimuksessa […]

ДАЛЕЕ
Post Image

Vähäinenkin liikunta ehkäisee masennusta

Jo tun­ti lii­kuntaa vii­kossa riit­ti ehkäi­semään masen­nusta, ei­kä vai­kutus enää voimis­tunut lisät­täessä lii­kuntaa 1,5 tun­nista vii­kossa.
Lukui­sissa tutki­muk­sissa on to­dettu, et­tä ma­sennus on yhtey­dessä vä­häiseen lii­kuntaan ja et­tä lii­kunta lie­vittää masen­nusta. Tä­hän saak­ka syy-seu­raus­suhde on kui­tenkin ol­lut epä­selvä: aiheut­taako ma­sennus lii­kunnan […]

ДАЛЕЕ
Post Image

Opiskeluhuollon työntekijöiden antama terapia vähensi merkittävästi nuorten masennusta

HUSin, Espoon kaupungin ja THL:n kokeilu tuoda mielenterveyspalveluja osaksi opiskeluhuoltoa on tuottanut hyviä tuloksia nuorten lievän ja keskivaikean masennuksen hoidossa. Kokeilu osoitti, että kouluissa kyetään hoitamaan nuorten depressiota.
Kaikkiaan 66 Espoon yläkoulujen työntekijää – koulukuraattoreja, -psykologeja ja -terveydenhoitajia – koulutettiin vuosina […]

ДАЛЕЕ