Опубликовано Оставить комментарий

Paras yritys sopeutua

Paras yritys sopeutuaPersoo­nal­li­suus­häiriö on po­tilaan pa­ras yritys so­peutua peri­mänsä, kasvuym­pä­ristön ja nii­den yhteis­vai­ku­tuksen haas­teisiin.

Persoo­nal­li­suus­häi­riöitä luonneh­tivat poikkea­vasti koros­tuneet persoo­nal­li­suuden piir­teet, jot­ka aiheut­tavat yksi­lölle it­selleen tai muil­le huomat­tavaa hait­taa. Häi­riötä sairas­tavan on vai­keaa tun­nistaa piir­teiden ja nii­hin liit­tyvien on­gelmien yh­teyttä.
Häi­riöt al­kavat yleensä il­metä nuoruu­siässä.
– On tär­keää, et­tä nuo­ren persoo­nal­li­suus­ke­hi­tystä ar­vioidaan asian­mu­kai­sesti. Leimaa­misen vält­tely ei sai­si joh­taa puutteel­liseen hoi­toon, kirjoit­tavat Max Karu­kivi ja Maa­ria Koi­visto katsau­sar­tik­ke­lissaan Lääkä­ri­leh­dessä.
Katsauk­sessa käsi­tellään persoo­nal­li­suus­häi­riöiden kehi­tys­kulkua koko­nai­suu­tena ja epä­va­kaata persoo­nal­li­suutta esi­merk­kinä yksit­täi­sestä häi­riöstä.
Persoo­nal­li­suus­häiriöt kehit­tyvät synnyn­näisten ja ympä­ris­tö­te­ki­jöiden yhteis­vai­ku­tuk­sessa. Van­hemman teh­tävä olisi aut­taa las­ta tunnis­tamaan, ymmär­tämään ja sääte­lemään tun­teitaan.
Epä­vakaan persoo­nal­li­suuden kehi­tyk­sessä lap­sen tun­teet ei­vät ole tul­leet kohda­tuksi hä­nen tarvit­se­mallaan ta­valla. Kasvuym­pä­ristö ei ky­kene aut­tamaan voimak­kaasti tun­tevaa, reaktii­vista las­ta ymmär­tämään, mis­tä hä­nen tunne­reak­tioissaan on ky­symys ja mi­ten nii­tä voi sää­dellä. Lap­sen omat tul­kinnat koke­muk­sistaan, käyttäy­ty­mi­sestään ja sen moti­vaa­tioista saa­tetaan ohittaa tai mitä­töidä.
– Mitä­töinti kui­tenkin vies­tittää lap­selle, et­tä hän jo­ko ei tun­ne, mi­tä tun­tee, tai et­tä hä­nen ei pi­täisi tun­tea, mi­tä tun­tee. Sii­tä seu­raa hä­peän tun­ne, jo­ka voi al­kaa sä­vyttää ko­ko minä­kuvaa, Karu­kivi ja Koi­visto to­teavat.
– Tun­teiden ohit­ta­minen joh­taa myös sii­hen, et­tei lap­si opi luot­tamaan koke­mus­tensa päte­vyyteen, vaan hän op­pii päin­vastoin kysee­na­lais­tamaan ja mitä­töimään tun­teensa ja mieli­pi­teensä. Seurauk­sena on, et­tä tun­teita ei eh­kä voi edes tun­nistaa, kun on taipu­vainen it­se mitä­töimään ne jo en­nen nii­den tiedos­ta­mista. Tun­teet täy­tyy kui­tenkin en­sin tun­nistaa ja hy­väksyä, jot­ta nii­tä voi­si sää­dellä.
Läh­de: Karu­kivi M, Koi­visto M. Persoo­nal­li­suus­piir­teistä häi­riöksi – klii­nikon näkö­kulma. Suom Lää­käril 2018;73:208–14.
kirjoit­taja:
Su­vi Sa­riola
toimit­taja
Artik­keli jul­kaistu Lääkä­ri­leh­dessä 4/2018.
Lue artik­keli koko­nai­suu­dessaan al­la ole­vasta lin­kistä.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *