Masennus vie joka päivä yhdeksän henkilöä eläkkeelle.

Masennus vie joka päivä yhdeksän henkilöä eläkkeelleYhä useampi työky­vyt­tö­myy­se­läke myön­netään osae­läk­keenä.

Ylei­simmät työky­vyt­tö­myy­se­läk­keelle siirty­misen syyt ovat edelleen tu­ki- ja liikun­tae­lin­sai­raudet se­kä mielen­ter­veyden ja käyttäy­ty­misen häi­riöt, il­menee Elä­ke­tur­va­kes­kuksen julkai­se­mista vii­me vuo­den tie­doista.
Vii­me vuon­na työelä­ke­jär­jes­tel­mästä jäi 18 600 hen­kilöä työky­vyt­tö­myy­se­läk­keelle. Heis­tä 34 pro­sen­tilla syy oli tu­ki- ja liikun­tae­lin­sai­raudet. Mielen­ter­veyden ja käyttäy­ty­misen häi­riöt olivat syy­nä 29 pro­sen­tilla.
Työky­vyt­tö­myy­se­läk­keelle siirty­neiden kes­ki-ikä oli 52 vuot­ta. Yli puo­let heis­tä on täyt­tänyt 55 vuot­ta.
Ma­sennus on edelleen suu­rin yksit­täinen syy työky­vyt­tö­myy­se­läk­keelle siirty­miseen. Vii­me vuon­na masen­nuksen ta­kia eläk­keelle jäi noin yh­deksän hen­kilöä päi­vässä. Heis­tä kak­si kol­mesta oli nai­sia.
Osa­työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keiden mää­rä kas­vaa
Yhä useampi työky­vyt­tö­myy­se­läke myön­netään osae­läk­keenä. Vii­me vuon­na 5 600 ih­mistä jäi osa­työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keelle. Hei­tä oli si­ten va­jaa kol­mannes kai­kista työky­vyt­tö­myy­se­läk­keelle siirty­neistä.
Osae­läk­keenä myönnet­tyjen työky­vyt­tö­myy­se­läk­keiden osuus on kaksin­ker­tais­tunut vuosi­kym­me­nessä: vuon­na 2007 osuus oli 14 pro­senttia, vuon­na 2017 30 pro­senttia.
Tyypil­linen osa­työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keelle siir­tyjä on 55-vuotias julki­sella sekto­rilla työsken­te­levä nai­nen. Hä­nen työky­kynsä on alen­tunut tu­ki- ja liikun­tae­lin­sai­rauden ta­kia, mut­ta hä­nen kat­sotaan selviy­tyvän osa-ai­ka­töistä ja kevyem­mistä työteh­tä­vistä.
– Osa­työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keiden osuuden kas­vu on posi­tii­vinen il­miö. Jo­pa nel­jä vii­destä osa­työ­ky­vyt­tö­myy­se­lä­ke­läi­sestä työsken­telee eläkkeen rin­nalla. Työs­sä jatka­minen kar­tuttaa li­sää vanhuu­se­lä­kettä ja elä­ke­kus­tan­nukset py­syvät maltil­li­sem­pina, ker­too tilas­to­pääl­likkö Tii­na Palo­tie-Heino Elä­ke­tur­va­kes­kuksen tiedot­teessa.
Työky­vyt­tö­myy­se­läk­keellä 145 000 hen­kilöä
Työelä­ke­jär­jes­telmän työky­vyt­tö­myy­se­läk­keellä on täl­lä het­kellä 145 000 hen­kilöä. Heis­tä 42 pro­senttia on eläk­keellä mielen­ter­veys­syistä. Tu­ki- ja liikun­tae­lin­sai­rauksien perus­teella elä­kettä saa 26 pro­senttia työky­vyt­tö­myy­se­lä­ke­läi­sistä.
Mielen­ter­veys­syistä eläk­keelle siir­rytään sel­västi nuorem­pana kuin tu­ki- ja liikun­tae­lin­sai­rauksien ta­kia. Vuon­na 2017 mielen­ter­veys­syistä eläk­keelle siirty­neiden kes­ki-ikä oli 45 vuot­ta. Tu­ki- ja liikun­tae­lin­sai­rauk­sissa se oli 56 vuot­ta.
Teks­ti: Min­na Pih­lava
Ku­va: Fo­tolia
http://www.potilaanlaakarilehti.fi
 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *